Wyszukiwarka

W jakich okolicznościach zakładasz kapelusz?
Na co dzień
Od święta
Na bal
Na wakacjach
W chłodne dni
Media Społecznościowe

InstagramNewsletter

+regulamin+

  

Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich ofert składanych przez firmę Z.P.U.H WIT Wiesława Szostok; Pogórze: Zalesie 83; 43-430 Skoczów NIP: 548-005-78-23,  wszystkich zamówień składanych przez Klientów i wszystkich umów zawieranych między firmą a Klientem w odniesieniu do produktów i usług oferowanych w witrynie www.witleather.pl

 

Definicje

 1.  Klient - osoba korzystająca ze  Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 2.  Sklep lub sklep internetowy - sklep internetowy, działający pod adresem www.witleather.pl prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje Towary Klientom;

 3.  Sprzedawca –   Z.P.U.H WIT Wiesława Szostok; Pogórze; Zalesie 83; 43-430 Skoczów NIP: 548-005-78-23

 4. Towary – towary dostępne za pośrednictwem Sklepu.

   

Produkty

 1.  Wyroby prezentowane na stronie sklepu, są produkowane przez naszą firmę w Skoczowie. 

 2.  Wszystkie ceny na niniejszej stronie są cenami brutto zawierającymi podatek VAT w wysokości 23%. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

 3.   Wszystkie produkty dostępne w www.witleather.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  

Zapłata

 

   Możliwe sposoby płatności to:

 1. Zamówienie opłacone za pomocą przelewu na koto bankowe sklepu: 
  BS SKOCZÓW 18 8126 0007 0001 7486 2000 0020  uznaje się za potwierdzone i przyjęte do realizacji w chwili zaksięgowania środków na koncie.

 2.  Zamówienie w opcji za pobraniem jest przekazane do realizacji natychmiast po zarezerwowaniu odpowiednich produktów na stanach magazynowych.

Realizacja zmówienia

 1. Zamówienia można składać na 3 sposoby:

  •  Poprzez stronę internertową sklepu www.witleather.pl.

  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: witleather@op.pl

  •  Telefonicznie pod nr 693844403; 338584232; zamówienia te wymagają potwierdzenia e-mailowego.

 2.  Dokonanie transakcji zakupu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych kupującego na potrzeby realizacji transakcji oraz akceptacją polityki prywatności i ochrony danych osobowych opublikowanej na stronie.

 3.  Zamówione w sklepie towary są dostarczane w terminie zgodnym z informacją o dostępności prezentowaną w opisie produktu, jednak najczęściej realizacja zamówienia jest dokonywana w czasie 7dni. Maksymalny czas realizacji zamówienia może wynieś 14 dni.

 4. Wszystkie złożone w sklepie zamówienia potwierdzamy za pomocą poczty elektronicznej (system sklepu automatycznie informuje Kupującego o poszczególnych etapach realizacji zamówienia).

                                                                        

Dostawa i czas realizacji zamówienia

Informację o sposobie dostawy, kosztach i czasie realizacji zamówienia znajdą Państwo pod adresem:

https://witleather.pl/koszt-dostawy,62.html

 i zapisy stanowią integralną część regulaminu sklepu. 

Jeśli przesyłka wygląda na zniszczoną, prosimy jej nie odbierac, oraz spisać protokół zniszczenia w obecności osoby doręczającej. 

   

Gwarancja  

Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie objęte są minimum roczną gwarancją producenta. W razie wykrycia wady, prosimy o kontakt z obsługą sklepu korzystając z e-maila witleather@op.pl

  

W miarę możliwości:

 1.  do przesyłanego towaru prosimy dodać zgłoszenie reklamacyjne oraz dowód jego zakupu w postaci oryginału,kopii paragonu lub skanu faktury VAT, jeśli była wystawiona.

 2. Towar dostarczany powinien być do oględzin czysty.

 

Dopełnienie powyższych wymogów nie stanowi warunku koniecznego rozpatrzenia reklamacji, ale może wpłynąć na szybkość jej załatwienia.

Do ujawnionych w okresie gwarancji wad sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki.

 

Towar prosimy odesłać na adres:

 Z.P.U.H WIT Wiesława Szostok
Pogórze: ul: Zalesie 83
43-430 Skoczów

 

W momencie, gdy zgłoszenie reklamacyjne zostanie pozytywnie rozpatrzone klientowi przysługuję prawo do zwrotu poniesionych kosztów wysyłki. 

  

Towar niezgodny z umową

 W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat licząc od daty wydania mają Państwo prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.  . 

Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. 

Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia. 

Zwrot wszelkich kwot, należnych Klientowi w przypadku uznania sprzedanego towaru za niezgodny z umową, zostanie dokonany niezwłocznie,  nie później niż w terminie 3 dni roboczych licząc od daty stwierdzenia niezgodności przez Sprzedawcę (z uwzględnieniem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). 

Sprzedawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).  

Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

 

Prawo do zwrotu 

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" każdy Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania zamówionego towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usługi. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak Klientowi w wypadkach:

 1.  świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość;

 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania;

 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

 4.  świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

 5.  świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

 6. towar zakupiony na firmę, wystawiona faktura vat.

 

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Klient ponosi koszt, związany z odesłaniem towaru do siedziby firmy. 

   

W miarę możliwości:

 1.  w oświadczeniu o odstąpieniu należy wskazać numer konta na które zostanie zrealizowany przelew zwrotny. 

 2.  zwracany towar prosimy przesłać w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem dokonania transakcji (paragonem, wyciągiem przelewu bankowego , a w przypadku, gdy Sprzedawca wystawił fakturę VAT na osobę prywatną - oryginał faktury. 

Przy czym dopełnienie powyższych wymogów nie jest warunkiem koniecznym realizacji uprawnień Klienta, o których mowa w niniejszym akapicie, ale może przyspieszyć załatwienie sprawy przez Sprzedawcę. 

Towar należy odesłać na poniższy adres biura z dopiskiem "ZWROT  [nr zamówienia]": 

 

Z.P.U.H WIT Wiesława Szostok
Pogórze; ul. Zalesie 83
43-430 Skoczów

  

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

 

Towar wykonywany na specjalne zamówienie tzn: (zmiana zdobienia, rodzaju wykończenia ronda) - nie podlega zwrotowi. 

 

Wymiana

 

Przesłany rodzaj nakrycia głowy Państwu nie odpowiada, nie ma problemu - skontaktuj się z nami pod adresem witleather@op.pl ,opisz swoje oczekiwania - postaramy się je spełnić. 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies pozyskanych przez sklep internetowy WITLEATHER pod adresem internetowym https://www.witleather.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez:

Z.P.U.H WIT Wiesława Szostok;

Zalesie 83;

43-430 Pogórze k. Skoczowa.

NIP: 548-005-78-23   

 

I. Postanowienia wstępne

§ 1 Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego
witleather.pl, przy czym pojęcie Klienta oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

§ 2 Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

II. Dane osobowe

§ 3

 1.  Klient w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

 2.  Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia drogą elektroniczną usług przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

 3.  Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

    

§ 4

 1.  Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

 2.  Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 3.  W przypadku rejestracji Klienta za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook Sklep uzyska dostęp do niektórych danych osobowych Klienta zamieszczonych na koncie Klienta w serwisie społecznościowym Facebook (np. imię, nazwisko, zdjęcie profilowe, adres e-mail), zgodnie z polityką obowiązującą w tym serwisie.

 4.  Sprzedawca informuje także, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Sklepu lub danych dla Sprzedawcy, zajmujące się bezpieczeństwem Sklepu, upoważnione organy państwowe, dostawcy narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcy narzędzi analitycznych, spółki prowadzące portale społecznościowe, których danymi do logowania Klient rejestruje się w Sklepie lub za pośrednictwem których popularyzuje materiały udostępnione w Sklepie, dostawcy narzędzi do automatyzacji marketingu, operatorzy płatności dostępnych w Sklepie, kurierzy i poczta oferujący dostawę towaru zakupionego w ramach Sklepu oraz dostawcy narzędzi umożliwiających Klientowi opiniowanie zakupów w Sklepie.

   

§ 5

 1.  Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem, wówczas Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2.  Klient ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:

   

      a)      na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;

        b)     na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Klienta.

   

§ 6

 1.  Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji, udzielenia odpowiedzi na pytania przedstawione przez Klienta w formularzu kontaktowym, rozwiązania sprawy przedstawionej przez Klienta Sprzedawcy w trakcie kontaktu, dokonania rozliczania z Klientem po skorzystaniu przez niego z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy, jego usług oraz Sklepu.

 2.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz samego Sprzedawcy, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione przez Klienta oraz rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy.

 3.  Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Klient może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane przez niego adresy e-mail lub numery telefonów newsletterów, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jego dokonaniem.

   

§ 7

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację umów zawartych przez Klienta ze Sprzedawcą, a po zakończeniu ich realizacji przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe będą także przetwarzane w celu realizacji prawa odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz przez czas konieczny do wykazania prawidłowości ich realizacji, który to czas odpowiada okresowi przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Klienta ze Sprzedawcą będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Klienta i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy.

  

§ 8

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

    

III. Pliki cookies

   § 9

 1.  Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Klienta, które mogą być następnie odczytywane przez Sprzedawcę.

 2.  Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1.  dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2.  utrzymania sesji Klienta, dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Klienta;

  4. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;

  5. marketingowym, w tym prowadzenia remarketingu, czyli wyświetlania Klientowi reklam dotyczących Sklepu i Sprzedawcy na innych stronach internetowych.


   W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

   1. sesyjne”  (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

   2.  stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

   

§ 10

 1. Sprzedawca informuje także Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta.

 2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

 3.  Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  

§ 11

Sprzedawca informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Klienta, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

   

§ 12

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Klienta mogą być wykorzystywane również przez współpracujące ze Sprzedawcą podmioty trzecie.

   

IV. Inne  

§ 13

Klient nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

   

§ 14

Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Klient będzie korzystać z Sklepu.

 

§ 15

W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail:witleather@op.pl

 

Prawo właściwe

 

  Oferty składane przez firmę Z.P.U.H WIT zamówienia Klientów i umowy zawierane między firmą a Klientami w sprawie świadczenia usług i dostarczania produktów podlegają prawu polskiemu.

  

 

 
 
Copyright © 2018 witleather.pl | Polityka Cookies | Wykonanie strony: MasterOs.net | Powered by Quick.Cart